Kierownik Kliniki

Prof. zw. dr hab. med. Andrzej Surdacki

– specjalista chorób wewnętrznych i kardiologii

– Kierownik II Kliniki Kardiologii Instytutu Kardiologii WL UJ CM

– Przewodniczący Rady Instytutu Kardiologii WL UJ CM

 • Opiekun VI roku kierunku lekarskiego WL
 • Członek Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej UJ dla Nauczycieli Akademickich
 • Koordynator zajęć z chorób wewnętrznych dla Studentów VI roku WL
 • Koordynator zajęć z kardiologii dla Studentów WL
 • Członek Zespołu ds. Analizy programów studiów i jakości kształcenia w UJ CM
 • Członek Krajowej Rady ds. Kardiologii
 • Zastępca Przewodniczącego Rady Naukowej Instytutu Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie
 • Sekretarz Komisji Nauk Medycznych Polskiej Akademii Nauk – Oddział w Krakowie
 • Zastępca Redaktora Naczelnego Folia Medica Cracoviensia
 • Przedstawiciel Wydziału Lekarskiego UJ CM w Association of Medical Schoools in Europe (AMSE)
 • Członek Rady Społecznej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie
 • Członek Rady Społecznej Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II

Główne obszary aktywności naukowej

 • znaczenie kliniczne dysfunkcji śródbłonka naczyniowego i nietradycyjnych czynników ryzyka miażdżycy; mechanizmy przyśpieszonej aterogenezy i powikłań sercowo-naczyniowych u chorych:

  • z niewydolnością nerek (kardionefrologia) – wsp. z Kliniką Nefrologii UJ CM
  • z zespołem metabolicznym i opornością na insulinę (kardiodiabetologia) – wsp. z Kliniką Choroby Wieńcowej i Niewydolności Serca UJ CM oraz z Uniwersytetem w Genewie 
  • ze schorzeniami reumatologiczymi (kardioreumatologia) – wsp. z Małopolskim Centrum Reumatologii, Immunologii i Rehabilitacji, Instytutem Farmakologii Klinicznej w Magdeburgu oraz z Kliniką Chorób Wewnętrznych i Medycyny Wsi UJ CM
  • po przebytej chorobie nowotworowej (kardioonkologia) – wsp. z Kliniką Chorób Wewnętrznych i Geriatrii oraz z Kliniką Onkologii i Hematologii Dziecięcej Instytutu Pediatrii UJ CM
 • zaburzenia hemodynamiczne i zmiany współistniejące w zastawkowych wadach serca – wsp. ze Szkołą Medyczną dla Obcokrajowców UJ CM oraz z Instytutem Kardiologii w Warszawie-Aninie

 • znaczenie kliniczne markerów biochemicznych w chorobach układu krążenia – wsp. z Instytutem Farmakologii Klinicznej w Hanowerze

 • optymalizacja leczenia przeciwpłytkowego w chorobie niedokrwiennej serca – wsp. z Ośrodkiem Genomiki Medycznej OMICRON UJ CM
 • niewydolność serca – wsp. ze Szkołą Medyczną dla Obcokrajowców UJ CM

 • choroby rzadkie układu krążenia

Dorobek naukowy

 • stopnie i tytuły naukowe

  • doktor nauk medycznych – 1993

  • doktor habilitowany nauk medycznych w zakresie medycyny-kardiologii – 2000

  • profesor nauk medycznych – 2009

 • promotor 8 (w tym 6 zakończonych) przewodów doktorskich

 • publikacje naukowe: 122 pozycje, w tym 73 prace oryginalne, 10 prac przeglądowych, 8 prac kazuistycznych, 23 rozdziały w opracowaniach książkowych, 8 listów do Redakcji czasopism

 • wskaźniki bibliometryczne publikacji naukowych (na dzień 09.09.2021)

  • łączna wartość wspólczynnika impact factor: 404,07

  • punktacja wg MNiSzW: 4971

  • liczba cytowań: 1457 (wg bazy Scopus)

  • wskaźnik Hirscha: 18 (wg bazy Scopus)