Historia Kliniki

W roku 1969 decyzją Rektora Akademii Medycznej im. Mikołaja Kopernika w Krakowie powstał Instytut Medycyny Wewnętrznej w ramach Wydziału Lekarskiego. Rozwój kardiologii spowodował, iż ze struktur I Katedry Chorób Wewnętrznych konieczne stało się wówczas wyłonienie Kliniki Kardiologii Ogólnej (późniejsza I Klinika Kardiologii), której kierownikiem został prof. dr hab. Władysław Król, oraz Kliniki Wad Serca (późniejsza II Klinika Kardiologii) pod kierownictwem prof. dr hab. Tadeusza Horzeli, jednego z najbliższych współpracowników prof. dr hab. Leona Tochowicza, Kierownika I Katedry Chorób Wewnętrznych. Prof. T. Horzela był jednym z architektów powstania Instytutu medycyny Wewnętrznej, pełniąc w latach 1969-73 funkcję Zastępcy Dyrektora Instytutu ds. naukowych i dydaktycznych. Należał do krajowego zespołu specjalistów w dziedzinie chorób wewnętrznych, sprawował funkcję Przewodniczącego Oddziału Krakowskiego Towarzystwa Internistów Polskich w latach 1974–83 oraz Prezes Zarządu Głównego w latach 1983–86. W trudnym czasie wykazał się dużym talentem organizacyjnym i zdecydowaną postawą w realizacji zadań Towarzystwa jako autor jego Statutu. Był postrzegany jako wybitna osobowość Uczelni, sprawiedliwy i troskliwy Nauczyciel, który zawsze kierował się zasadą dobrze spełnionego powołania lekarskiego.

Prof. Tadeusz Horzela zmarł w roku 1994, pozostając w pamięci wychowanków jako znakomity klinicysta, dociekliwy badacz, wizjoner w nowych kierunkach rozwoju kardiologii. Wizje te wypełnili Jego uczniowie i następcy.

Powstała w roku 1969 Klinika Wad Serca – poprzedniczka II Klinika Kardiologii – była nowoczesną na owe czasy jednostką o szerokim profilu diagnostyczno-leczniczym, zwłaszcza w zakresie diagnostyki inwazyjnej wad serca i pierwotnych schorzeń mięśnia serca. Zajmowała się patofizjologią zaburzeń hemodynamicznych w przebiegu kardiomiopatii, nadciśnienia płucnego i wad zastawkowych, wykorzystując możliwości Pracowni Hemodynamiki, utworzonej w 1959 roku w strukturach I Kliniki Chorób Wewnętrznych. Twórcą Pracowni był dr Jerzy Paweł Dubiel – uczeń dr Goffredo G. Gensiniego, jednego ze światowych pionierów angiografii tętnic wieńcowych. Dzięki wieloletniej pracy prof. J.P. Dubiela rozwinęła się krakowska szkoła hemodynamiki i kardiologii inwazyjnej, a w Pracowni pod jego kierunkiem powstało wiele publikacji z udziałem Zespołu Kliniki Wad Serca.

Celem działania Pracowni była początkowo diagnostyka wad wrodzonych serca, a pionierskie zabiegi wykonywali m.in. Jerzy P. Dubiel, Stanisław Pasyk, Jerzy Szczeklik, Jacek Stefan Dubiel, Zbigniew Pyzik, Andrzej Bielecki. Od lat 60-tych XX wieku w Pracowni cewnikowano lewe serca i prowadzono próby obrazowania tętnic wieńcowych. W latach 70-ych XX wieku badania z zastosowaniem prostaglandyn i ich analogów w leczeniu nadciśnienia płucnego zaowocowały m.in. publikacją w prestiżowym czasopiśmie zagranicznym (Szczeklik J., Dubiel J.S., Mysik M., Pyzik Z., Król R., Horzela T. Effects of prostaglandin E1 on pulmonary circulation in patients with pulmonary hypertension. Br Heart J 1978, 40, 1397-1401). Po utworzeniu Instytutu Kardiologii w roku 1979, Pracownia została włączona w strukturę Zakładu Hemodynamiki i Angiokardiografii Instytutu jako Pracownia nr 2 pod kierownictwem doc. Jerzego P. Dubiela. Do Zespołu Pracowni dołączyli dr Tomasz Brzostek, dr Krzysztof Żmudka i dr Andrzej Kmita, pod których okiem szkoliła się następna generacja hemodynamistów i kardiologów inwazyjnych. Po przejściu na emeryturę prof. T. Horzeli kie­rownictwo Kliniki w roku 1988 objął doc. Jacek S. Dubiel. Nawiązana wówczas współpraca z Katolickim Uniwersytetem w Leuven w Belgii umożliwiła szkolenia w zakresie hemodynamiki w tym renomowanym ośrodku zagranicznym, a także zaowocowała wspólnymi publikacjami w czołowych czasopismach: Journal of the American College of Cardiology (K. Żmudka i wsp. 1994) i European Heart Journal (T. Brzostek i wsp. 1994). Klinika została zmodernizowana; w 1997 roku w Pracowni wykonano pierwszą koronarografię na nowo zamontowanym angiografie cyfrowym, a w 2003 roku uruchomiono również drugi stół hemodynamiczny. Nadzór nad Pracownią prowadził Kierownik Kliniki prof. Jacek S. Dubiel, zaś kierownictwo organizacyjne sprawował doc. Krzysztof Żmudka jako Kierownik Zakładu Hemodynamiki i Angiokardiografii, a następnie doc. Dariusz Dudek

W roku 1999 Klinika wprowadziła własny model leczenia ostrych zespołów wieńcowych, w tym torowaną angioplastykę wieńcową. Powstał wówczas unikalny Małopolski Program Interwencyjnego Leczenia Zawału Serca oparty na sieci szpitali rejonowych, który umożliwił chorym z terenu województwa małopolskiego leczenie zawału serca metodą inwazyjną, co spowodowało znaczący spadek śmiertelności szpitalnej. Ponadto Zespół Kliniki przyczynił się do uruchomienia współpracujących pracowni kardiologii inwazyjnej, zaś w ramach programu Uniwersyteckie Centrum Telemedycyny w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie utworzono cyfrowe archiwum badań obrazowych i wdrożono system zdalnych konsultacji badań angiograficznych. Pracownia Hemodynamiki jest wyposażona w 2 sale zabiegowe z angiografami cyfrowymi przeznaczonymi do badań serca i naczyń obwodowych. Zabezpieczenie sprzętowe pozwala na wykonywanie niemal wszystkich typów zabiegów z zakresu kardiologii interwencyjnej, obejmujących także innowacyjne techniki terapeutyczne. Pracownia posiada też urządzenia do obrazowania naczyń wieńcowych: ultrasonografy wewnątrznaczyniowe z opcją wirtualnej histologii oraz aparat do optycznej tomografii koherentnej, a także do pomiaru cząstkowej rezerwy wieńcowej. Urządzenia te są niezbędne w poszerzonej diagnostyce pacjentów z chorobą wieńcową oraz służą optymalizacji wyniku zabiegów angioplastyki. Pracownia dysponuje również aparaturą do denerwacji tętnic nerkowych u pacjentów z opornym na leczenie nadciśnieniem tętniczym oraz konsolą do prowadzenia hipotermii terapeutycznej u chorych nieprzytomnych po zatrzymaniu krążenia.

Od stycznia 2020 roku, po przeprowadzce Kliniki do nowej siedziby Szpitala Uniwersyteckiego, struktura naszej jednostki wzbogaciła się o Oddział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego pod kierownictwem dr n. med. Barbary Zawiślak.

Poza diagnostyką inwazyjną Klinika jest znaczącym ośrodkiem diagnostyki nieinwazyjnej; była drugim oddziałem w Krakowie, gdzie w latach 80-ych XX wieku uruchomiono echokardiograf, a pierwszym echokardiografistą był dr Andrzej Kmita – nauczyciel pokoleń echokardiografistów makroregionu. W późniejszych latach wyposażenie Kliniki wzbogaciło się o kolejne generacje urządzeń, w tym trójwymiarową echokardiografię przezprzełykową, a tradycje wiodącego ośrodka echokardiograficznego godnie kontynuują dr n. med. Danuta Soryszdr n. med. Bernadeta Chyrchel. W ostatnich latach do rozwijanych w Klinice nieinwazyjnych technik obrazowania serca dołączył rezonans magnetyczny i wielorzędowa tomografia komputerowa (prof. UJ Tomasz Rakowski, dr n. med. Bernadeta Chyrchel).

II Klinika Kardiologii przez wiele lat aktywnie uczestniczyła w organizacji szkoleń w ramach Klubu Pacjenta, inicjatywy służącej edukacji zdrowotnej osób z chorobami układu krążenia (Z. Siudak, D. Dudek).

II Klinika Kardiologii jest wiodącym ośrodkiem diagnostyczno-leczniczym i miejscem szkolenia kolejnych pokoleń specjalistów w zakresie chorób wewnętrznych i kardiologii. Zawdzięcza to wybitnym Lekarzom, którzy Klinice poświęcili wiele lat swojego życia zawodowego. Do grona tego należy prof. UJ Jerzy Szczeklik, dr Zbigniew Pyzik, dr Mieczysław Mysik, dr Krzysztof Troczyński, dr Ewa Cibor, dr Maria Stachura-Dereń, bez których długoletniej ciężkiej pracy pełnej poświęcenia chorym – podobnie jak bez długoletniej Pielęgniarki Oddziałowej II Kliniki Kardiologii, Pani Kazimiery Furmańskiej i jej Następczyni Pani Małgorzaty Bruzdy – nie można sobie wyobrazić ani II Kliniki Kardiologii, ani jej obecnych sukcesów, ani sprawiedliwego obrazu jej historii. I także nie byłoby osiągnięć naszej Kliniki bez Zespołu Pracowni Hemodynamiki i Angiografii z technikiem elektroradiologii P. Marcinem Wizimirskim i  jej wieloletnią Pielęgniarką Oddziałową P. Elżbietą Gawlik, której następczynią od 2020 roku jest mgr Katarzyna Bednarczyk.

Ich godnymi naśladowcami i następcami w tym co najważniejsze dla Kliniki – czyli w trudnej i wymagającej pracy przy łóżku Chorego – są obecni Pracownicy naszej jednostki, w tym zatrudnieni na etatach szpitalnych Pracownicy Oddziału Klinicznego: dr Andrzej Kmita, dr Paweł Turek, dr Danuta Sorysz, dr Grzegorz Heba, dr Roman Wojdyła, dr Renata Rajtar-Salwa, dr Barbara Zawiślak, dr Saleh Arif, dr Monika Szumańska, dr Beata Bobrowska, dr Maciej Bagieński, dr Agata Wiktorowicz, dr Magdalena Jędrychowska, dr Agata Krawczyk-Ożóg, dr Wojciech Zasada. dr Michał Węgiel, dr Sylwia Socha, dr Artur Pawlik, dr Michał Susuł, dr Anna Kańtoch raz ich Koleżanki i Koledzy.

W październiku 2012 roku – po przechodzącym na emeryturę prof. Jacku S. Dubielu – obowiązki Kierownika Kliniki powierzono prof. Andrzejowi Surdackiemu, powołanemu w styczniu 2014 roku na stanowisko Kierownika II Kliniki Kardiologii UJ CM, którą tą funkcję pełni do chwili obecnej. Od lutego 2013 roku do marca 2020 roku funkcję Kierownika II Oddziału Klinicznego Kardiologii oraz Interwencji Sercowo-Naczyniowych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie pełnił prof. Dariusz Dudek. Od kwietnia 2020 roku Kierownikiem II Oddziału Klinicznego Kardiologii oraz Interwencji Sercowo-Naczyniowych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, a także Pracowni Hemodynamiki i Angiografii jest prof. Stanisław Bartuś.

Działalność naukowa

W latach 80-ych i 90-ych XX wieku stopniowo poszerzył się zakres działalności naukowej pracowników Kliniki, obejmując wówczas także m.in. zaburzenia metabolizmu mięśnia serca oraz jego funkcji skurczowej i rozkurczowej; metody ograniczenia pozawałowego uszkodzenia serca; znaczenie kliniczne biomarkerów, dysfunkcji śródbłonka naczyniowego i nietradycyjnych czynników ryzyka miażdżycy; mechanizmy powikłań sercowo-naczyniowych u chorych z niewydolnością nerek (kardionefrologia) oraz zaburzeniami metabolizmu węglowodanów (kardiodiabetologia); optymalizacja postępowania w kardiomiopatii przerostowej i badania rezerwy przepływu wieńcowego. W następnych latach do powyższych obszarów tematycznych dołączyły: farmakomechaniczne leczenie zawału serca; hamowanie zjawiska restenozy i nowe generacje stentów; rola dysfunkcji śródbłonka w progresji niewydolności nerek i rozwoju cukrzycy typu 2; zastosowanie nieinwazyjnych technik obrazowania i biomarkerów w stratyfikacji ryzyka i identyfikacji zaburzeń współistniejących w kardiomiopatii przerostowej i wadzie aortalnej; niewydolność serca; mechanizmy przyspieszonej aterogenezy w  chorobach układowych (kardioreumatologia) oraz po przebyciu choroby nowotworowej (kardioonkologia); zabiegi hybrydowe i nowe techniki terapeutyczne w wadach serca i miażdżycy wielopoziomowej: przezcewnikowa implantacja protezy zastawki aortalnej (TAVI) i walwuloplastyka balonowa (BAV), przezskórne zamykanie przetrwałego otworu owalnego (PFO), ubytku przegrody międzyprzedsionkowej (ASD) oraz uszka lewego przedsionka, małoinwazyjne zabiegi naprawy zastawki mitralnej (MitraClip), wszczepianie stentgraftu w tętniakach aorty zstępującej, kompleksowa angioplastyka wieńcowa ze wspomaganiem lewej komory serca; kardiologiczny zespół X; równowaga układu autonomicznego w nadciśnieniu tętniczym; optymalizacja leczenia przeciwpłytkowego, choroby rzadkie układu krążenia.

Miarą rozwoju naukowego Kliniki jest liczba pracowników, których praca zaowocowała stopniami i tytułami naukowymi. Tytuł profesora nauk medycznych – po wcześniejszej habilitacji w Klinice – uzyskało 7 osób: Jacek S. Dubiel (1992), Władysława Kolasińska-Kloch (2005), Krzysztof Żmudka (2006), Tomasz Brzostek (2009), Andrzej Surdacki (2009), Paweł Petkow-Dimitrow (2012), Dariusz Dudek (2014), Stanisław Bartuś (2020), Jacek Legutko (2020). Natomiast stopień doktora habilitowanego nauk medycznych osiągnęli: Prof. UJ Jerzy Szczeklik (1982), Prof. UJ Artur Dziewierz (2013), Prof. UJ Tomasz Rakowski (2013), Zbigniew Siudak (2015), Prof. UJ Paweł Kleczyński (2017), Łukasz Rzeszutko (2019), Prof. AWF Rafał Januszek (2019).

Wszechstronna aktywność naukowa Kliniki przynosi liczne publikacje. W ostatnich 40 latach opublikowano 1478 pozycji, w tym m.in. 969 prac oryginalnych, 121 opracowań poglądowych i 144 rozdziały w podręcznikach lub monografiach (łączna wartość współczynnika IF: 4001; punktacja wg Min.Nauki: 40 385) – wg modułu Analizy bibliometrycznej Biblioteki UJ CM na dzień 28.11.2021 dla prac z podaną przez autora afiliacją Kliniki. Imponująca liczba cytowań tych publikacji tylko w okresie jednorocznym przekracza obecnie 1000.

Wysokiej naukowej pozycji Kliniki dowodzą liczne zaproszenia pracowników Kliniki jako wykładowców do udziału w kongresach, organizowanych przez m.in.: Polskie Tow. Kardiologiczne (PTK), Europejskie Tow. Kardiologiczne (ESC, European Society of Cardiology), Amerykańskie Tow. Kardiologiczne (AHA, American Heart Association; ACC, American College of Cardiology), oraz w Kursach Kardiologii Interwencyjnej: TCT (Transcatheter Cardiovascular Therapeutics) i EuroPCR; członkostwo Zarządu Głównego PTK i funkcja konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie kardiologii (J.S. Dubiel); członkostwo zarządu oraz zaszczytny wybór na stanowisko Przewodniczącego-Elekta Europejskiego Stowarzyszenia Przezskórnych Interwencji Sercowo-Naczyniowych ESC (EAPCI-ESC, European Association of Percutaneous Cardiovascular Interventions) w kadencji 2020–2022 (2018 – D. Dudek); udział w prestiżowych gremiach redagujących wytyczne ESC na temat postępowania w ostrych zespołach wieńcowych (D. Dudek – 2011), stanowiska międzynarodowych ekspertów dotyczące uniwersalnej definicji zawału serca (2007 – D. Dudek) i rewaskularyzacji u chorych z przewlekłymi okluzjami tętnic wieńcowych (L. Bryniarski – 2019), oraz liczne stanowiska EAPCI (2020–2021 – D. Dudek); rola Członka-Założyciela 4C Group of PCR and EAPCI (2018 – L. Bryniarski); przewodniczenie Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych PTK (D. Dudek, J. Legutko, S. Bartuś); powołanie w skład Narodowej Rady ds. Kardiologii (2021 – A. Surdacki), wybór na funkcję zastępcy Przewodniczącego Rady Naukowej Instytutu Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie (2021 – A. Surdacki); funkcja Redaktora Postępów w Kardiologii Interwencyjnej, czasopisma z listy A MNiSzW (2019 – A. Dziewierz); funkcja Sekretarza Komisji Nauk Medycznych Polskiej Akademii Nauk (Oddział w Krakowie) i Zastępcy Redaktora Naczelnego Folia Medica Cracoviensia (2018/2019 – A. Surdacki) oraz reprezentowanie WL UJ CM w Association of Medical Schools in Europe (AMSE) (2018 – A. Surdacki).

Realizację licznych zadań badawczych umożliwia harmonijna współpraca naszego Zespołu, często wspólnie z innymi jednostkami organizacyjnymi oraz osobami wprawdzie spoza Kliniki, ale współdziałającymi z II Kliniką Kardiologii. Klinika ściśle współpracuje z Zakładem Hemodynamiki i Angiografii Instytutu Kar­diologii (od roku 2014 Klinika Kardiologii Interwencyjnej), kierowanym przez prof. Krzysztofa Żmudkę, wieloletniego członka Zespołu Kliniki. Dr med. Olga Kruszelnicka (Klinika Choroby Wieńcowej i Niewydolności Serca WL), niestrudzona Animatorka SKN przy II Klinice Kardiologii UJ CM, od wielu lat współpracująca z Kliniką w zakresie kardiodiabetologii, w roku 2017 uzyskała stopień doktora habilitowanego na Wydziale Lekarskim UJ CM. Współpraca II Kliniki Kardiologii oraz Ośrodka Genomiki Medycznej OMICRON WL UJ CM przyniosła w roku 2014 artykuł oryginalny w czasopiśmie Platelets (B. Chyrchel i wsp.), pierwszą chronologicznie publikację powstałą z udziałem centrum zaawansowanych technologii molekularnych OMICRON. Dr med. Grzegorz Kałuża, pracownik Kliniki w latach 1995–2000, jest uznanym kardiologiem eksperymentalnym w Cardiovascular Research Foundation w Nowym Jorku.

Wychowankowie i długoletni pracownicy Kliniki pełnili i pełnią odpowiedzialne funkcje w naszej Uczelni. Prof. Jacek S. Dubiel – długoletni Przewodniczący Rady Instytutu Kardiologii i przedstawiciel WL w Senacie UJ – piastował funkcje Prodziekana WL i Pełnomocnika J.M. Rektora UJ ds. klinicznych w UJ CM. Prof. Jerzy Szczeklik w 1989 roku został Kierownikiem Kliniki Chorób Wewnętrznych i Zawodowych (następnie Klinika Chorób Wewnętrznych i Środowiskowych). Prof. Tomasz Brzostek, Kierownik Zakładu Pielęgniarstwa Internistycznego i Środowiskowego był Dziekanem Wydziału Nauk o Zdrowiu (2012-2020) i członkiem Senatu UJ. W poprzedniej kadencji (2012–2016) prof. Krzysztof Żmudka, Kierownik Kliniki Kardiologii Interwencyjnej (do 2014 Zakład Hemodynamiki i Angiokardiografii) był Prodziekanem WL ds. studenckich dla kierunku lekarskiego i dietetyka. Prof. Dariusz Dudek był w latach 2014-2020 Przewodniczącym Rady Instytutu Kardiologii UJ CM. W roku 2020 na funkcję Dyrektora Instytutu Kardiologii został powołany Wychowanek naszej Kliniki prof. Jacek Legutko, zaś Przewodniczącym Rady Instytutu Kardiologii UJ CM został wybrany prof. Andrzej Surdacki.

Działalność dydaktyczna

W II Klinice Kardiologii odbywają się w pełnym zakresie zajęcia kliniczne z chorób wewnętrznych dla studentów III–VI r. WL UJ CM. Ugruntowana wysoka pozycja Kliniki w zakresie nauczania jest zasługą prof. J.S. Dubiela, przyjaciela młodzieży, niezrównanego dydaktyka i erudyty, wychowawcy pokoleń młodzieży lekarskiej, który w roku 2012 został uhonorowany Nagrodą J.M. Rektora UJ Pro Arte Docendi, Medalem Plus ratio quam vis w roku 2009, honorowym członkostwem PTK w roku 2013, zaś zaszczytnym tytułem Honorowego Profesora UJ w roku 2019.  Tradycję tą kontynuuje i rozwija obecny Kierownik Kliniki prof. A. Surdacki, czego odzwierciedleniem są wyróżnienia w organizowanym corocznie przez studentów WL plebiscycie na najlepszego asystenta na III roku studiów (2016/2017 – S. Bartuś; 2017/2018 – A. Surdacki), oraz Nagroda “Niezastąpiony Opiekun Roku” przyznana przez Starostów Grup kierunku lekarskiego 2015-2021 (2021 – A. Surdacki). W 2021 roku dr med. Bernadeta Chyrchel, wiodący Opiekun SKN przy II Klinice Kardiologii, została uhonorowana Medalem Komisji Edukacji Narodowej za osiągnięcia w pracy dydaktycznej.

W roku akademickim 2016/2017 zakres aktywności dydaktycznej Kliniki został poszerzony o seminaria z patofizjologii arytmii dla II r. WL, ćwiczenia dla kierunków elektroradiologia i pielęgniarstwo Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM (A. Dziewierz, T. Rakowski,  S. Bartuś, B. Chyrchel, P. Petkow-Dimitrow, M. Chyrchel, Ł. Rzeszutko), oraz cieszące się wysoką frekwencją Warsztaty podstaw EKG (pod patronatem Krakowskiego Oddziału Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny [IFMSA]) (5 edycji w latach 2018–2020: A. Surdacki, O. Kruszelnicka, J. Bednarek), zaś od roku 2018/2019 także wprowadzony do Programu studiów kurs EKG w formie seminariów e-learningowych (A. Surdacki). Klinika aktywnie uczestniczy w szkoleniu podyplomowym; począwszy od roku 2017 ofertę dydaktyczną Kliniki wzbogaciły dwu-edycyjne kursy poświęcone patofizjologii i farmakoterapii chorób układu krążenia w MCKP UJ (Kierownik naukowy: B. Chyrchel)..

Ważnym elementem pracy Kliniki jest Studenckie Koło Naukowe (SKN), które wciąż przyciąga młodych adeptów medycyny, niejednokrotnie zapoczątkowując ich długotrwały związek z Kliniką. Owocem pracy zespołowej SKN ww latach 90-ych był m.in. rozdział zagranicznej monografii Mechanisms of heart failure (1995), dotyczący zaburzeń hemodynamicznych w stenozie mitralnej (Autorzy: A. Surdacki, J. Legutko, P. Turek, D. Dudek, K. Żmudka, J.S. Dubiel). Następne lata przyniosły liczne artykuły i często nagradzane wystąpienia zjazdowe przygotowane pod kierunki Opiekunów SKN. W organizowanym przez Studenckie Towarzystwo Naukowe UJ CM Konkursie na Najlepsze Studenckie Koło Naukowe (za rok akademicki 2018/2019), I miejsce na Wydziale Lekarskim UJ CM w kategorii nauki kliniczne niezabiegowe zdobyło SKN przy II Klinice Kardiologii UJ CM (Przewodnicząca Koła: P. Dorota Długosz; Opiekunowie Koła: B. Chyrchel, O. Kruszelnicka, A. Surdacki), zaś wyróżnienie uzyskało SKN Kardiologii Interwencyjnej przy II Oddziale Klinicznym Kardiologii oraz Interwencji Sercowo-Naczyniowych (Opiekunowie Koła: T. Tokarek, Z. Siudak, D. Dudek). Rok 2020 przyniósł kolejne zaszczytne wyróżnienie dla w/wym. naszego SKN: w dniu 5 listopada 2020 roku Wydział V Nauk Medycznych Polskiej Akademii Nauk przyznał na Zebraniu Plenarnym Laur Medyczny im. Doktora Wacława Mayzla, honorowe wyróżnienie dla studentów pracujących naukowo – P. Ewie CzestkowskiejP. Agnieszce Rożanowskiej, Studentkom V roku Wydziału Lekarskiego UJ CM działającym w SKN przy II Klinice Kardiologii UJ CM – za pracę oryginalną pt. „Depressed systemic arterial compliance and impaired left ventricular midwall performance in aortic stenosis with concomitant type 2 diabetes: a retrospective cross-sectional study”, opublikowaną w czasopiśmie Cardiovascular Diabetology (IF: 7,332); w/wym. Studentki zostały ponadto laureatkami nagrody dla młodego naukowca za najlepszą publikację oryginalną poświęconą echokardiografii za rok 2019 przyznanej przez Zarząd Sekcji Echokardiografii PTK.  W roku 2021 SKN przy II Klinice Kardiologii po raz kolejny zajęło I miejsce w organizowanym przez Studenckie Towarzystwo Naukowe UJ CM Konkursie na Najlepsze Studenckie Koło Naukowe na Wydziale Lekarskim UJ CM (za rok akademicki 2020/20212) w kategorii nauki kliniczne niezabiegowe (Przewodnicząca Koła: P. Agnieszka Rożanowska-Podoba; Opiekunowie Koła: B. Chyrchel, M. Chyrchel, Ł. Rzeszutko, A. Surdacki). Opublikowane jedynie w latach 2018−2021 prace z udziałem studentów działających w SKN przy II Klinice Kardiologii UJ CM osiągnęły łączny IF ok. 60, zaś sześcioro studentów SKN przy II Klinice Kardiologii UJ CM zostało w tym okresie laureatami Stypendium Min. Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia (D. Długosz [2-krotnie], K. Bolt, E. Czestkowska, A. Rożanowska. A. Gamrat, M. Surdacki)

 Klinika aktywnie uczestniczy w szkoleniu podyplomowym;  poza wcześniejszymi kursami na temat m.in. choroby niedokrwiennej serca oraz wad zastawkowych, w roku 2017 stała oferta dydaktyczna Kliniki została poszerzona o 2 dwu-edycyjne kursy poświęcone patofizjologii i farmakoterapii chorób układu krążenia prowadzone w Medycznym Centrum Kształcenia Podyplomowego UJ (Kierownik naukowy: Dr med. B. Chyrchel).

Zaszczyt przynoszą Klinice wykłady jej pracowników za zaproszenie Organizatorów Konferencji krajowych (m.in. PTK, Polskiego Tow. Nadciśnienia Tętniczego, Tow. Internistów Polskich Postępy w chorobach wewnętrznych, cyklów Kongresów Akademii po Dyplomie Multiforum-Interna, Kardiologia Prewencyjna i Kardiologia Wieku Podeszłego) i międzynarodowych (m.in. ESC, ACC, AHA), oraz włączenie transmisji zabiegów wykonywanych w Klinice do programu Kursów Kardiologii Interwencyjnej, m.in. TCT w Waszyngtonie i EuroPCR w Paryżu. W latach 2000-2019 roku oraz w roku 2021 nasz Zespół prowadził – we współpracy z EAPCI-ESC – grudniowe Międzynarodowe Warsztaty Kardiologii Inwazyjnej (NFIC, New Frontiers in Interventional Cardiology) (D. Dudek, J. Legutko, K. Żmudka, S. Bartuś, A. Dziewierz, T. Rakowski, Ł. Rzeszutko, L. Bryniarski, M. Chyrchel, P. Kleczyński, B. Zawiślak, R. Depukat, Z. Siudak).

Mocną pozycję w aktualnym kalendarzu konferencyjnym kardiologów interwencyjnych i angiologów zdobyły cieszące się zasłużoną renomą coroczne czerwcowe Warsztaty Interwencji w zakresie Tętnic Obwodowych (PINC, Peripheral Interventions in Cracow), organizowane w ścisłej współpracy Oddziału Klinicznego i Kliniki (S. Bartuś, A. Surdacki).

Prof. Władysława Kolasińska-Kloch w latach 1976–2000 brała udział w opracowywaniu programu i koordynowaniu zajęć dla III i V roku studiów WL, pełniła funkcję koordynatora zajęć dla IV roku oraz zajęć z kardiologii w Instytucie Kardiologii w latach 1999–2007. W latach 1991–1994 dr A. Surdacki  brał udział w opracowaniu zakresu kompetencji lekarza rodzinnego i wytycznych do programu jego kształcenia – w ramach Zespołu ds. Lekarza Rodzinnego przy Departamencie Nauki i Kształcenia Ministerstwa Zdrowia na bazie Szkoły Zdrowia Publicznego UJ. Opracowania te stały się podstawą realizowanego obecnie ogólnopolskiego programu kształcenia lekarzy rodzinnych. Dr med. Jolanta Świerszcz od prawie 20 lat prowadzi ćwiczenia z laboratoryjnego nauczania umiejętności klinicznych dla studentów II i III roku WL w Zakładzie Dydaktyki Medycznej WL, a od roku 2013 łączy pracę w Oddziale Klinicznym z zatrudnieniem w Zakładzie Dydaktyki Medycznej na stanowisku adiunkta.

Prof. A. Surdacki był członkiem Stałej Komisji Wydziałowej ds. Nauczania WL w latach 2008–2012, od roku 2012 jest koordynatorem zajęć z chorób wewnętrznych dla studentów VI roku WL, w latach 2014–2020 był Przewodniczącym Komisji ds. Dydaktyki Instytutu Kardiologii UJ CM, zaś od roku 2015 koordynuje zajęcia z kardiologii dla studentów III, IV i V roku WL. W roku 2014, w związku ze zmianą  trybu kształcenia studentów, Prezydium Komisji ds. Dydaktyki – z inicjatywy Władz WL – przygotowało projekt reformy nauczania kardiologii, który obecnie jest ujednoliconą podstawą programową nauczania w Klinikach Instytutu Kardiologii. 

Prof. Jacek S. Dubiel i Andrzej Surdacki – jako współautorzy rozdziału na temat niewydolności serca – należą do grona autorów wydawanego od 2005 roku i aktualizowanego corocznie Podręcznika chorób wewnętrznych (obecnie Interna Szczeklika) (wraz z analogicznym rozdziałem w Kompendium Medycyny Praktycznej), a także Podręcznika kardiologii z 2010 roku – pozycji towarzyszących rzeszom lekarzy w ich codziennej praktyce. Powyższe opracowania stały się podstawą odpowiedniego rozdziału w McMaster Textbook of Internal Medicine (2018). Pracownicy Kliniki (A. Dziewierz, T. Rakowski, D. Dudek) znaleźli się w gronie autorów rozdziału na temat interwencyjnego leczenia zawału serca w podręczniku Percutaneous interventional cardiovascular medicine: the PCR-EAPCI textbook (2012). Prof. S. Bartuś jest redaktorem monografii zagranicznej na temat angioplastyki tętnic obwodowych Lower limb interventions (2017) oraz monografii Ostre zespoły wieńcowe (2021). Prof. D. Dudek jest współ-redaktorem monografii Ostre zespoły wieńcowe: możliwości diagnostyczne i terapeutyczne (2015). Prof. L. Bryniarski i prof. D. Dudek są redaktorami monografii Interwencyjne leczenie przewlekłych niedrożności tętnic. Przełom w kardiologii inwazyjnej (2009). opracowania na temat interwencyjnego leczenia przewlekłych niedrożności tętnic (2009). Prof. Paweł Petkow-Dimitrow jest autorem monografii zagranicznej na temat rezerwy przepływu wieńcowego Coronary flow reserve – measurement and application: Focus on transthoracic Doppler echocardiography (2002).